สรุป จำนวนบุคลากร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 จำแนกตามประเภทบุคลากร
ข้อมูลณ วันที่ : 26 มิ.ย. 2562
 หน่วยงาน
 ข้าราชการ
พนักงานสถาบัน
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างรายเดือนเงินรายได้
ลูกจ้างชาวต่างชาติ
รวม
งปม
งรด
ขรก.เปลี่ยนสภาพ
ประเภทพิเศษ
 ส่วนสนับสนุนวิชาการ
7
20
10
8
0
5
3
0
53
 ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2
18
0
1
2
0
0
0
23
 ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
6
17
0
6
1
0
0
0
30
 ภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม
5
8
0
9
1
0
0
0
23
 ภาควิชาครุศาสตร์เกษตร  
0
8
0
6
3
0
0
0
17
 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
0
1
1
0
0
0
0
0
2
 รวม
20
72
11
30
7
5
3
0
148
รวมทั้งหมด 
20
120
5
3
0
 พิมพ์วันที่ : 26 มิ.ย. 2562
พัฒนาโดย :นายวิชัย พลอยประเสริฐ บันทึก/ปรับปรุง นายมาโนชญ์ ทรัพย์แสนดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.