สรุป จำนวนบุคลากร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 จำแนกตามประเภทบุคลากร
ข้อมูลณ วันที่ : 26 มิ.ย. 2562
 หน่วยงาน
ข้าราชการ
พนักงานสถาบัน
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างรายเดือนเงินรายได้
ลูกจ้างชาวต่างชาติ
รวม
วิชาการ
 
สนับสนุน
 
วิชาการ
สนับสนุน
วิชาการ
 
สนับสนุน
 
งปม
งรด
ขรก.เปลี่ยนสภาพ
ประเภทพิเศษ
งปม
งรด
ขรก.เปลี่ยนสภาพ
 ส่วนสนับสนุนวิชาการ
0
7
0
0
0
0
20
10
8
5
0
3
0
53
 ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2
0
18
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
23
 ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
6
0
17
0
6
1
0
0
0
0
0
0
0
30
 ภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม
5
0
8
0
9
1
0
0
0
0
0
0
0
23
 ภาควิชาครุศาสตร์เกษตร 
0
0
8
0
6
3
0
0
0
0
0
0
0
17
 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
2
 รวม
13
7
51
0
22
7
21
11
8
5
0
3
0
148
รวมทั้งหมด 
20
80
40
5
3
0
 พิมพ์วันที่ : 26 มิ.ย. 2562
พัฒนาโดย : นายวิชัย พลอยประเสริฐ บันทึก/ปรับปรุง นายมาโนชญ์ ทรัพย์แสนดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.