จำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญ(ผศ. รศ. และศ.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สังกัด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ลำดับที่
สังกัดภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ
ผศ
รศ
รวม
1
 ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
17
5
7
0
29
2
 ภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม
2
13
8
0
23
3
 ภาควิชาครุศาสตร์เกษตร
4
7
6
0
17
4
 ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
5
10
8
0
23
รวม
28
35
29
0
92
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2562
 พัฒนาโดย : นายวิชัย พลอยประเสริฐ บันทึก/ปรับปรุง นายมาโนชญ์ ทรัพย์แสนดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.