จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สังกัด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีลำดับที่
สังกัดภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
อ.
ผศ.
รศ.
ศ.
รวม
ตรี
โท
เอก
รวม
1
 ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
15
8
5
2
30
1
15
14
30
2
 ภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม
2
13
8
0
23
0
6
17
23
3
 ภาควิชาครุศาสตร์เกษตร
4
7
6
0
17
0
3
14
17
4
 ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
5
10
8
0
23
0
4
19
23
รวม
26
38
27
2
93
1
28
64
93
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562
 พัฒนาโดย : นายวิชัย พลอยประเสริฐ บันทึก/ปรับปรุง นายมาโนชญ์ ทรัพย์แสนดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.