จำนวนบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามประเภทบุคลากร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี


ประเภทบุคลากร
อาจารย์ประจำ
ทั้งหมด

ลาศึกษาต่อ
(เต็มเวลา)

อาจารย์ประจำ
ที่ปฏิบัติงานจริง
นักวิจัย
สายสนับสนุน

บุคลากร
ทั้งหมด

 ข้าราชการ
13
*
13
*
7
20
 พนักงานสถาบันเงินงบประมาณ
51
*
51
*
21
72
 พนักงานสถาบันเปลี่ยนสถานภาพฯ
22
*
22
*
8
30
 พนักงานสถาบันเงินรายได้
0
*
0
*
11
11
 พนักงานสถาบันประเภทพิเศษ
7
*
7
*
0
7
 ลูกจ้างประจำ
0
0
0
0
5
5
 ลูกจ้างรายเดือนเงินรายได้
0
0
0
0
3
3
รวมทั้งสิ้น
93
0
93
0
55
148
 ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562
 พัฒนาโดย : นายวิชัย พลอยประเสริฐ บันทึก/ปรับปรุง นายมาโนชญ์ ทรัพย์แสนดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.
  
 หมายเหตุ * กรุณาติดต่อ งานทรัพยากรบุคคล  
                 * ลูกจ้างรายเดือนเงินรายได้+ลูกจ้างชาวต่างประเทศ =อาจารย์ประจำ